Ochrana osobných údajov

Sme FONDATI & PARTNERS, s. r. o., so sídlom Slatinská 8959/9, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07, IČO: 52 545 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 139739/B a v tomto dokumente vám v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) vysvetľujeme, akým spôsobom spracovávame osobné údaje.

Tieto pravidlá sa aplikujú na všetky situácie, pri ktorých môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov, vrátane (i) prostredníctvom našej webovej stránky, (ii) počas telefonickej a emailovej komunikácie s vami, (iii) počas poskytovania našich služieb, (iv) plnenia našich zákonných povinností alebo (v) ochrany našich oprávnených záujmov.

Ak by ste mali akékoľvek dodatočné otázky, prípadne by vám niečo nebolo jasné, kontaktujte nás na osobneudaje@fondati.sk.

Aké osobné údaje spracovávame, na aké účely a ako dlho ich uchovávame

Vyhľadávanie kandidátov pre našich klientov (executive search)

Naším hlavným predmetom činnosti je executive search, t. j. vyhľadávanie kandidátov pre našich klientov, vyhodnocovanie vašich osobných údajov v súvislosti s pozíciou, ktorú pre svojho klienta obsadzujeme, telefonická a osobná komunikácia s vami, informovanie o potenciálnych pracovných príležitostiach pre vás, poskytovanie kariérneho poradenstva, získavanie referencií; údaje o vás zasielame svojim klientom až po tom, ako vás informujeme o presnom účele poslania vašich údajov a vyslovení súhlasu z vašej strany.

Vaše osobné údaje spracovávame:

 • keď prejavíte záujem o inzerovanú pozíciu, napríklad reagujete na zverejnený inzerát alebo na našu ponuku. V takomto prípade ide o predzmluvné vzťahy. Vaše údaje potenciálnemu zamestnávateľovi poskytneme vždy len s vaším súhlasom. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu výberového konania a nevyhnutne dlhú dobu po jeho ukončení.
 • keď súhlasíte so zaradením do našej databázy, aby sme sa vám mohli v budúcnosti ozvať, ak by sme pre vás našli pracovnú ponuku, ktorá by pre vás mohla byť zaujímavá. Vaše údaje potenciálnemu zamestnávateľovi poskytneme vždy len s vaším súhlasom. Budeme ich spracovávať po dobu 5 rokov, prípadne do odvolania vášho súhlasu, ak by ste ho odvolali pred uplynutím tejto doby.

Aké osobné údaje spracovávame

Ide najmä o údaje uvedené v životopise (napr. meno, adresa a kontaktné údaje vrátane telefónnych čísel a e-mailových adries, prehľad vzdelania a pracovnej histórie, iné kvalifikačné údaje, znalosť jazykov a iné zručnosti); názov zamestnávateľa a pozícia; údaje o mzde a iných benefitoch; hodnotenia výkonnosti; referencie a názory týkajúce sa vašej vhodnosti ako kandidáta na určitú úlohu v rámci organizácie klienta; záznam o našej histórii kontaktov s vami a údaje od tretích strán, prípadne zdravotné obmedzenia, ktoré nám poskytnete a ktoré môžu mať vplyv na pracovnú pozíciu. Naše záznamy môžu pochádzať z informácií zhromaždených priamo od vás, z verejne prístupných zdrojov alebo od tretích strán.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme vždy len v nevyhnutnej miere, napríklad našim zamestnancom, osobám, ktoré na základe zmluvy poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov našich služieb, účtovným a daňovým poradcom, prípadne našim poskytovateľom IT podpory, prípadne ak je to v zákonom stanoveným prípadoch dovolené alebo vyžadované právnymi predpismi, napríklad orgánom činným v trestnom konaní.

Vaše údaje potenciálnemu zamestnávateľovi poskytneme vždy len s vaším súhlasom.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru platí voľný pohyb osobných údajov. Vaše osobné údaje neplánujeme prenášať do krajín mimo EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru (tretie krajiny). Ak to tak v budúcnosti budeme robiť, bude to v súlade s GDPR, a to buď v prípade, že ide o krajinu, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie poskytuje primeranú úroveň ochrany alebo boli uzatvorené tzv. zmluvné doložky.

Vaše práva

Ak ste dotknutá osoba, máte určité práva, medzi ktoré patria právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 • Právo na prístup: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a ich kópiu. Na požiadanie vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme opravili vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.
 • Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“): Vaše osobné údaje mažeme, (i) ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) v prípade odvolania súhlasu, (iii) ďalej na základe námietok proti spracúvaniu, ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, (iv) ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, (v) prípadne ak by sa preukázalo, že vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy sa toto neaplikuje, napríklad v prípade, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo namietať proti spracúvaniu: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že o vás spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe na základe zmluvy alebo súhlasu, máte právo, aby sme ich odovzdali tretej osobe v bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe.
 • Právo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie založené na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR alebo inými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý dohliada na našu činnosť. V Slovenskej republike je ním:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  statny.dozor@pdp.gov.sk
  +421 /2/ 3231 3214
  www.dataprotection.gov.sk

Zmeny pravidiel

Tieto pravidlá môžu byť priebežne menené.